Betingelser

Generelt

Connectify ApS, CVR-nr. 35682821, (herefter “Connectify”) har til hensigt at hjælpe privatpersoner og virksomheder (herefter “Kunden”) med at få adgang til data vedrørende danske ejendomme, personer og virksomheder (“Serviceydelsen”).

Connectify stiller en online platform til rådighed via https://connectify.dk og tilbyder flere betalte abonnementsløsninger til brug af systemet.

Disse forretningsbetingelser udgør samlet den aftale, der gør sig gældende mellem Kunden og Connectify. For at få adgang til Serviceydelsen, skal Kunden læse og acceptere disse forretningsbetingelser.

Serviceydelsen

For at få adgang til Serviceydelsen skal kunden etablere en kontrakt med Connectify.

Omfanget af Serviceydelsen defineres ud fra Kundens behov eller valg af abonnementsløsning (herefter “Abonnementsløsning(er)” / “Abonnementsløsningen”).

Foruden Serviceydelsen kan Connectify også tilbyde tillægsydelser. Ved tilvalg af en tillægsydelse kan der gælde selvstændige betingelser, som Kunden skal acceptere i forlængelse af de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

Kundens adgang til Serviceydelsen er ikke eksklusiv, og det samme gælder ved eventuelle tilvalg af tillægsydelser. Kunden kommer således ikke til at eje hverken Serviceydelsen eller tillægsydelsen.

Immaterielle rettigheder

Ved indgåelsen af aftalen, som følge af en accept af disse forretningsbetingelser, modtager Kunden alene en brugsret til Serviceydelsen. Connectify’s immaterielle rettigheder overdrages ikke til Kunden.

Ved enhver mistanke om en krænkelse af Connectify’ immaterielle rettigheder, eller uautoriseret brug af Serviceydelsen, skal Kunden omgående rette henvendelse til Connectify.

Omtale af parterne

Connectify har til enhver tid uigenkaldelig ret til at bruge Kundens logo til kundereferencer og markedsføringsmateriale med mindre Kunden har anvist andet skriftligt. Såfremt Connectify eller Kunden ønsker at citere den modsatte part, skal der dog indhentes en forudgående skriftlig tilladelse fra den modsatte part.

Drift

Connectify vil til enhver tid bestræbe sig på at opretholde en høj driftsstabilitet og vil ved tilfælde af nedbrud eller anden driftsforstyrrelse forsøge at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Vedligeholdelse og ændring af Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser vil så vidt muligt tage sted i tidsrummet mellem kl. 22.00 og 06.00 (CET).

Connectify står ikke til ansvar for eventuelle tab, som skulle være opstået som følge af nedbrud og/eller eventuelle driftsforstyrrelser.

Kunde- og privatlivspolitik

Connectify videresælger under ingen omstændigheder Kundens personoplysninger, men indsamler Kundens personoplysninger med det formål, at forbedre Serviceydelsen til fordel for Kunden.

For at indgå en aftale med Connectify og tilgå Serviceydelsen, kræver det Kundens for- og efternavn, e-mail og telefonnummer. Enhver Kunde- eller personspecifik data slettes indenfor 3 måneder efter ophør af Kundeforholdet.

Ved indsamling af personoplysninger på https://connectify.dk sikrer Connectify, at indsamlingen kun sker ved udtrykkelig samtykke fra den besøgende, således at vedkommende er informeret om hvilke oplysninger, der indsamles, og hvorfor.

Som registreret hos Connectify har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har endvidere ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondatalovgivningen, og enhver henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til den til enhver tid dataansvarlige hos Connectify, som kan kontaktes på contact@connectify.dk.

Cookies

På https://connectify.dk anvendes der cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet til fordel for den besøgende. Den besøgende kan til enhver tid slette gemte cookies på sin computer.

Logstatistik

På https://connectify.dk føres der logstatistik, hvilket betyder, at der indsamles informationer til brug for et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har, hvor de kommer fra og hvilke handlinger de besøgende foretager sig. Log-statistikken er anonymiseret og anvendes kun med det formål at optimere hjemmesiden til gavn for dens besøgende.
Derudover føres der log over eventuelle fejl og handlinger i forhold til synkronisering. Disse gemmes og vises for kunden, indtil fejlen er udbedret.

Gebyrer og betaling

Alle priser på Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser angives i danske kroner (Kr.) ekskl. moms.

Connectify forbeholder sig retten til at ændre prisen på Serviceydelsen med tredive (30) dages varsel. I tilfælde af en sådan ændring er Kunden berettiget til at opsige sit abonnement med virkning fra udløbet af Kundens gældende betalingsperiode. Kunden kan i den forbindelse ikke rejse nogen form for erstatnings- eller kompensationskrav mod Connectify, som følge af eventuelle tab. Hvis Kunden ikke gør indsigelse før datoen for ændringens ikrafttrædelse, skal ændringen betragtes som accepteret af Kunden. Ændringer, der er til åbenlys fordel for kunden, gør sig gældende fra ændringsdatoen ex nunc, uden ekstraordinær opsigelsesret til Kunden, ligesom ændringer i valutakurser, afgifter, forsikringer, nettoprisindeks og omkostninger til Tredjeparter mv., medfører, at Connectify kan ændre priserne således, at Connectify stilles uændret, uden ekstraordinær opsigelsesret til Kunden.

Såfremt Kunden ikke betaler det fakturerede beløb til betalingsdatoen, kan Connectify iværksætte en rykkerprocedure, der indeholder frister og gebyrer, ved brug af Kundens oplyste e-mailadresse. Kunden accepterer, at rykkere sendt til Kundens e-mailadresse anses for leverede, og at Connectify forbeholder sig retten til at spærre Kundens adgang til Serviceydelsen ved manglende betaling.

Ved manglende betaling tillægges en rente af det forfaldne beløb med 1% pr. måned fra forfaldsdato frem til Connectify’ modtagelse af den manglende betaling inkl. eventuelle renter og gebyrer.

Opsigelse

Opsigelse af Serviceydelsen kan kun ske ved udgangen af en betalingsperiode og Kunden kan derved opsige sin Abonnementsløsning frem til dagen før fornyelsen heraf. For at opsige Serviceydelsen, skal Kunden kontakte Connectify på contact@connectify.dk.

Kunden kan til enhver tid opgradere til en større Abonnementsløsning og tilkøbe eventuelle tillægsydelser. Kunden kan nedjustere sit valg ved Abonnementsløsningens fornyelse.

Connectify kan opsige forretningsbetingelserne med 3 måneders varsel, eller uden varsel i tilfælde af Kundens misligholdelse heraf. Kunden kan ligeledes opsige disse med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse fra Connectify.

Klagemuligheder

En klage over Serviceydelsen eller en tillægsydelse kan meddeles til contact@connectify.dk eller til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Center for Klageløsning kan også tilgås via Klageportalen for Nævnenes Hus på kpo.naevneneshus.dk.

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform på ec.europa.eu.

Ændringer af ydelser og vilkår

For at sikre den videre udvikling af Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser, forbeholder Connectify sig til enhver tid retten til at foretage ændringer af Serviceydelsen. Her gælder det blandt andet, men ikke udelukkende, retten til at ændre formen og strukturen af Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser. Connectify foretager ændringer på Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser med henblik på at forbedre Serviceydelsen til fordel for Kunden. Kunden kan til enhver tid opsige Serviceydelsen med øjeblikkelig virkning, såfremt Connectify skulle foretage ændringer af sådan en karakter, at ændringen indiskutabelt er til ulempe for Kundens brug af Serviceydelsen.

Connectify kan ligeledes til enhver tid ændre og opdatere disse forretningsbetingelser, oplysninger og rettigheder. De gældende forretningsbetingelser vil til enhver tid være tilgængelige på Connectify hjemmeside. Benytter Kunden sig af Serviceydelsen efter en ændring af betingelserne, betragtes brugen som Kundens accept af ændringen.

Connectify vil til enhver tid bestræbe sig på at give varsel på ændringer heromkring, om end Kunden selv har ansvaret for at holde sig opdateret på eventuelle ændringer i de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

Bliv ringet op!

Har du lyst til at blive ringet op for at høre mere om Connectify, eller få svar på de spørgsmål du har i forhold til jeres forretning, så udfyld venligst formularen nedenunder, og så ringer vi dig op.